Notulen algemene ledenvergadering 14 november 2022

Plaats: Kantine Sporthal Valkenlaan

Aanwezig: Pascal Klaassens, Dyonne van Slochteren, Agnes Bodegraven, Ellen Bakker, Nienke Vrieling, Daniëlle Bodegraven, Roelof Prijs, Dieuwertje Jansen, Lammie Voors, Linda Nijland, Margrit Ensing, Lyanne Onvlee, Piet van Slochteren en Bas Krom.

Afwezig met kennisgeving: Michael Bodegraven, Linda de Boer, Wendy van Es, Femke van Es, Ronnie Kroezen, Lotte ten Berge, Loes Geurts en Marjory Stroeve.

 1. Opening

Pascal heet alle aanwezigen welkom en opent de vergadering.

 1. Mededelingen en ingekomen stukken

Geen mededelingen, Verslag secretaris en begroting en financieel verslag.

 1. Jaarverslag secretaris

Toegevoegd aan de uitnodiging van de ALV. Geen opmerkingen op het verslag.

 1. Jaarverslag commissies

Geen verslagen van commissies. Er zijn geen andere commissies. TC heeft trainingstijden en teams samengesteld.

 1. Financieel overzicht 2021/ 2022 en begroting 2022/2023

Bas heeft geholpen om de financieel jaarverslag tot stand te brengen en begroting opgesteld.

Financieel negatief afgerond. Bas geeft een financieel verslag van wat uit  de administratie is gebleken.

Begroting: zaalhuur op de donderdag  hele zaal, terwijl halve zaal wordt gebruikt. Navragen wat dit financieel oplevert. Begroting wordt goedgekeurd.

 1. Verslag kascontrole commissie, Linda de Boer en Dieuwertje Jansen hebben de kascontrole gedaan. Lammie Voors en Lyanne Onvlee waren benoemd, echter niet gevraagd voor dit jaar! Excuus hiervoor.

Penningmeester wordt decharge verleend.

 1. Contributie verhoging 0,50 cent per lid per maand. Ingaande vanaf 1 december 2022.

Kan de contributie niet verhoogd worden met 1 euro. Aanpassing vanaf 1 december op de site.

 1. Benoeming kascontrole commissie: Lammie Voors en Lyanne Onvlee, Bas Krom wordt reserve
 2. Bestuursverkiezing

Ellen gaat het bestuur verlaten  en zal weer vertrouwenscontactpersoon worden van Kwiek. ALV gaat akkoord.

Piet wil wel penningmeester worden. Secretaris moet door een andere gedaan worden. ALV gaat akkoord met penningmeesterschap door Piet.

Secretariaat is vooralsnog vacant.

Dyonne wordt weer TC lid. Bert Popping zal aansluiten. Bestuur krijgt de opdracht een TC-beleidsstuk gaan opstellen t.b.v. de nieuwe TC commissie.

Agnes en Nienke nieuwe bestuursleden als algemene bestuursleden. ALV gaan akkoord met deze benoeming.

 1. Rondvraag

Margrit wil de club  van 25 onderhouden in samenwerking met de penningmeester.

Midweek traint op donderdag met 4 speelsters. Gevraagd wordt om te onderzoeken om met een ander team samen te gaan trainen. Bert Popping zal hiervoor gevraagd worden.

Piet stel voor een online campagne te gaan voeren voor nieuwe leden en vooral midweek leden. Lyanne en Margrit wil wel een online campagne gaan opstellen.

Piet bedankt Pascal en Ellen voor de afgelopen jaren voor de enorme inzet, wat voor een groot gedeelte alleen door hen is gedaan.  Pascal en Ellen hebben samen de club draaiende gehouden tijdens de Corona periode.

 1. Sluiting