Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Handbalvereniging Kwiek gevestigd te Hoogeveen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40046747. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 1. (spelend) lid bent van de vereniging;
 2. vrijwilliger bent van de vereniging;
 3. sponsor bent van de vereniging;
 4. vriend bent van de vereniging;
 5. de website bezoekt;
 6. aanmeldt voor nieuwsbrieven;
 7. contact met de vereniging opneemt via formulieren op de website.

1.2 Wij verzamelen, afhankelijk van de bij 1.1. genoemde redenen, de volgende (persoons)gegevens:

 1. Naam, adres, woonplaats (NAW-gegevens);
 2. IBAN-nummer;
 3. E-mailadres(sen);
 4. Telefoonnummer(s);
 5. Geboortedatum;
 6. Geslacht;
 7. Lidmaatschapsnummer;
 8. Pasfoto.

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:

 1. Het lidmaatschap te registreren bij het Nederlands Handbalverbond (NHV);
 2. Het lidmaatschap te effectueren;
 3. Nieuwsbrieven te verzenden;
 4. Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 5. De website te optimaliseren;
 6. De mobiele app “Sportlink” te optimaliseren;
 7. De dienstverlening te verbeteren.

 

B: INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met de secretaris van de vereniging via secretaris@handbalverenigingkwiek.nl  voor:

 1. meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
 2. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 3. inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
 4. correctie, beperking, verwijdering of overdracht van uw gegevens;
 5. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Handbalvereniging Kwiek.

 

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

 

DERDEN

Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

 1. NHV, middels Sportlink, ten behoeve van de ledenadministratie, teamindelingen en competitie;
 2. Handbalvereniging Kwiek verwijst voor meer informatie over het privacybeleid van het NHV naar diens website https://www.handbal.nl/privacyverklaring/
 3. Wij kunnen foto’s van bezoekers van en/of deelnemers aan activiteiten publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

 

BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking, of wetgeving die het bewaren verplicht.

 

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.
Versie 2020-10